Cookie beleid Van Nispen

De website van Van Nispen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Statuut

Statuut Normen en Waarden RKVV Van Nispen

Normen en Waarden

Doelstelling van het statuut:

Het bestuur van RKVV Van Nispen wil een beleid voeren dat erop is gericht om de sfeer op het sportcomplex optimaal te houden. Dat wil zeggen: sportief, vriendschappelijk en respectvol naar eenieder. Zij wordt hierin gesteund door haar leden en de KNVB.

Dit statuut geeft het bestuur handvatten om op te kunnen treden tegen overtredingen van de normen en waarden die de vereniging nastreeft zoals:

 • Respect voor de ander
 • Geweldloosheid

Daarnaast ondersteunt dit statuut elk initiatief om:

 • Te bevorderen dat wij elkaar kunnen en durven aan te spreken op laakbaar gedrag
 • Samen met haar leden te bepalen welk gedrag al dan niet toelaatbaar is

 

Beleidskader: preventief en correctief optreden

Het beleid is erop gericht om excessen te voorkomen (preventief), maar ook om, wanneer er zich excessen voordoen, consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van dit statuut vormt daardoor een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek gedrag niet wordt getolereerd.

Preventief beleid houdt in dat er gedragsregels zijn opgesteld waaraan de leden en de bezoekers van de club zich dienen te houden. Bij overtreding van deze gedragsregels wordt men hierop aangesproken.

Correctief beleid wordt gevoerd wanneer leden en bezoekers van de club zich schuldig maken aan het overtreden van de gedragsregels en dus voor de uitvoering van sancties in aanmerking komen.

Dit beleid is binnen de vereniging kenbaar gemaakt en verder uitgewerkt in een actieplan, waarin permanente voorlichting een duidelijk waarneembare component is.

De uitwerking van dit beleid is weergegeven in het actieplan en de uitvoering hiervan wordt neergelegd bij een daartoe door het bestuur ingestelde Normen en Waarden Commissie ( hierna te noemen N&WC)

Het beleid wordt minimaal 1 keer per jaar door N&WC en het bestuur geëvalueerd en, indien noodzakelijk, bijgesteld voor het volgend seizoen.

Gedragsregels

Of het nu gaat om de actieve sportbeoefenaar, de toeschouwer of een vrijwilliger binnen de club, iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Dit houdt in dat wij met elkaar de vereniging vormgeven door naar elkaar te luisteren en zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van iedereen. Dat betekent ook dat wij afspraken met elkaar maken over de manier waarop wij met elkaar omgaan. Deze afspraken worden vastgelegd in het gedragsreglement waarin wij de normen en waarden voor ons handelen vastleggen.

De volgende kernwaarden zijn karakteristiek voor RKVV Van Nispen:

 • Plezier
 • Respect
 • Eerlijkheid
 • Betrokkenheid
 • Sportiviteit.

Voor wat betreft het kantinereglement, verwijzen wij naar het bestaande bestuursreglement “Alcohol in Sportkantines” van RKVV Van Nispen.

Als antidrugsbeleid voor RKVV Van Nispen geldt, dat op het terrein en in de gebouwen van de vereniging NIET wordt getolereerd dat er, in welke vorm dan ook, verdovende middelen worden gebruikt en/of verhandeld. Leden en gasten die zich hier niet aan houden worden van het terrein verwijderd. Aanvullend kunnen er door het bestuur van de vereniging andere sancties worden opgelegd.

Gedragscode

 • Spelers, supporters, ouders, verzorgers, leiders en trainers: iedereen gaat respectvol met elkaar om.
 • Voetballen doen wij met plezier. Wij spelen volgens de regels van de KNVB en wij respecteren de arbitrage. Ook de arbitrage zal de regels eerlijk en onpartijdig toepassen.
 • Wij gaan met respect met andermans eigendommen om, zowel bij thuis- als bij uitwedstrijden.
 • Iedereen is van harte welkom in de kantine en respecteert daarbij de huisregels van RKVV Van Nispen.
 • Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd en in voorkomende gevallen spreken wij elkaar hierop aan.
 • Wij respecteren de gedragscode en wij verwachten ook dat bezoekers aan ons sportcomplex hetzelfde doen.

Elk lid van de vereniging conformeert zich aan deze bovenstaande gedragsregels en handelt daarnaar.

Overtredingen van de gedragscode worden gemeld bij de Normen& Waarden Commissie en indien nodig wordt ook de KNVB en/of de politie geïnformeerd.

Het VOG-beleid:

Iedereen die uit hoofde van zijn/haar functie regelmatig omgaat met spelers van de vereniging zijn verplicht een VOG-verklaring aan te leveren bij het bestuur van de vereniging. De N&WC kan ondersteunen bij de aanvraag. De kosten van de aanvraag wordt door de NOC*NSF vergoedt.

 Taakstelling Normen& Waarden Commissie

De Normen& Waarden Commissie is een door het bestuur ingestelde adviescommissie met de volgende taakstelling:

 • Acties ontwikkelen en uitvoeren op het gebied van de te hanteren regels m.b.t. normen en waarden.
 • Het bevorderen en bewaken van en goed en sportief verenigings- klimaat waarbinnen eenieder zich thuis en veilig voelt.
 • Het uitvoeren en evalueren van een procedure bij conflicten en incidenten. (Meldingsprocedure, hoor- en wederhoor, strafoplegging, beroepsmogelijkheid).

Vanuit het bovenstaande worden de volgende deeltaken afgeleid:

 • Kennismaken met en het introduceren van nieuwe leden
 • Het instrueren en voorlichten van trainers, leiders, medewerkers en spelers
 • Het onderzoeken en beoordelen van conflicten en incidenten
 • Het bevorderen en organiseren van opleidingen t.b.v. het verenigings- en het technisch kader
 • Het toepassen van KNVB-regels en richtlijnen
 • Evaluatie en verslaglegging

De commissie bestaat uit minimaal drie en maximaal negen leden waarvan één voorzitter, één secretaris en één tot zeven leden.

 Uitwerking sancties

Het bestuur is bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties worden opgelegd wanneer betrokken leden niet voldoen aan de gestelde verplichtingen.

De sancties bestaan uit:

 • Berisping (geen beroep mogelijk)
 • Alternatieve straf (geen beroep mogelijk)
 • Schorsing (geen beroep mogelijk)
 • Royement (schriftelijk beroep binnen een maand is mogelijk)

Voor de volledige tekst m.b.t. de uitwerking van de sancties, verwijzen wij u naar de site van de vereniging/Commissie Normen en Waarden.

VERKORT PROTOCOL NORMEN EN WAARDEN STATUUT

Sportiviteit

 • Ik gedraag me sportief.
 • Sportiviteit is de meest belangrijke spelregel zowel in het veld als daarbuiten.

Respect

 • Ik respecteer iedereen: clubgenoten en tegenstanders, leiders, arbitrage en vrijwilligers.

Opruimen

 • Ik ruim altijd mijn rommel op, ook bij uitwedstrijden.
 • Dus ik houd de kleedkamer, de kantine en de buitenruimten netjes met respect voor de eigendommen van een ander.

Samenspel

 • Ik speel altijd samen! Voetbal is een teamsport. Samen spelen zonder iemand uit te sluiten of te pesten.

Teamgevoel

 • Ik draag bij aan het teamgevoel. Je bent pas een écht team als je elkaar helpt en corrigeert.
 • Ik beloof deze regels zo goed mogelijk na te leven.

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!